`

Search This Blog

Thursday, July 1, 2010

DAYGON IKAW

DAYGON IKAW

DAYGON IKAW DIOS
SA TANANG KALIBUTAN
KAY GIKAN SA IMONG KAMANGGIHATAGON
NADAWAT NAMO KINING
AMONG GIHALAD
ANG PAN UG BINO
NGA ABUT SA YUTA

UG GINAMA SA KAMOT
SA MGA TAWO
MAHIMO SILANG KALAN-ON
SA KALAG
ALANG KANAMO.

DAYGON ANG DIOS,
DAYGON ANG DIOS,
DAYGON ANG DIOS,
HANGTUD SA KAHANGTURAN.

1 comment: